Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

            Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  § 2. ods. 1 a

 

 

 

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Papradno 312

Adresa školy

Papradno 312, 018 13

Telefón

+4210424393361

E-mail

zs@zspapradno.edu.sk

www stránka

zspapradno.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Papradno

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Poznámky

Riaditeľka

Mgr. Janasová Helena

042/4393361

zs@zspapradno.edu.sk

 

 

ZRŠ

Mgr. Šipek Juraj

042/4261307

zs@zspapradno.edu.sk

 

 

 

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Zástupca zriaďovateľa

 Ing. Zboranová Viera- predseda

 

 Ing. Roman Španihel

 

 Beníková Anna

Pedagogickí zamestnanci

 Mgr. Gastnerová Eva   

 •  

 

 Mgr. Turičíková Anna

Ostatní zamestnanci

 Bc. Piačková Erika

Zástupcovia rodičov

 Moravíková Lucia

 

 Mgr. Beníková Renáta

 

 Koreník Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ pre I. stupeň

Mgr. Gastnerová Eva

všetky vyučovacie predmety pre primárne vzdelávanie

 od 1. sept. 2011

PK pre II. stupeň

Mgr. Murcová Katarína

všetky vyučovacie predmety nižšie stredné vzdelávanie

 od 1. sept. 2014

 

 

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2015:  166

Počet žiakov školy k 30.6.2016:  167

Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí: 1

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

počet žiakov

23

19

18

24

11

24

16

19

13

167

z toho ŠVVP

0

0

2

2

0

3

1

0

3

11

z toho v ŠKD

11

7

8

0

0

0

0

0

0

25

 

 

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015:  25

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015:  23

Počet žiakov s osobitným plnením školskej dochádzky: 1 (vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky)

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  2

Zapísaní žiaci na inú školu:

 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

0

0

0

0

0

13

13

 

 

Úspešnosť žiakov pri prijímaní na SŠ

 

Gym

8-roč.

Gym

4-roč.

SOŠ

5-roč.

SOŠ

4-roč.

SOŠ

3-roč.

SPŠ

Iné

Spolu

prihlásení

0

1

2

2

2

6

0

13

prijatí

0

1

2

2

2

6

0

13

% úspešnosti

0

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

 

 

Gymnázium Púchov: 1 žiak

Stredná odborná škola Púchov– hotelová akadémia (5-roč. štúdium ): 2 žiaci

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina: 2 žiaci

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Dubnica n. Váhom: 1 žiak

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica: 3 žiaci

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (4- roč. štúdium ): 1 žiak

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (3-roč. štúdium): 1 žiak

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov (3-roč.štúdium): 1 žiak

Obchodná akadémia: 1 žiak

 

 

 

Klasifikácia tried

Trieda

SPR

SJL

1AJ

2NJ

MAT

IFV

INF

DEJ

VLA

GEG

OBN

ETV

NBV

PDA

PVO

I.

 1,0

 1,09

 

 

 1,05

 

 

 

 

 

 

 

 abs

 

1,0

II.

 1,0

 1,53

 

 

 1,21

1,0

 

 

 1,0

 

 

 

 abs

1,05

 

III.

 1,0

 1,72

 1,11

 

 1,67

1,33

 

 

 1,33

 

 

 abs

 abs

1,39

 

IV.

 1,0

 1,71

1,46

 

1,58

1,21

 

 

 1,46

 

 

abs

 abs

1,50

 

V.

 1.0

 1,73

1,18

 

 2,0

 

1,0

1,55

 

1,59

1,32

 

1,0

 

 

VI.

 1,0

2,75

 1,31

2,13

 2,69

 

 1,31

1,75

 

2,38

2,38

1,0 

 1,0

 

 

VII.

 1,0

 2,16

1,42

1,58

 2,26

 

 1,0

1,32 

 

1,79

1,63

 

 1,0

 

 

VIII.

 1,0

2,38

 1,54

1,85

 2,77

 

1,18

1,85

 

1,92

1,54

 

 1,15

 

 

IX.

 1,0

 2,74

 1,48

1,38

 2,71

 

 

1,38

 

1,57

1,10

1,0 

 1,0

 

 

 

Trieda

BIO

FYZ

CHE

PVC

SEE

THD

TSV

TEV

HUV

VYV

HRD

RGV

VUM

FIG

I.

 

 

 

 

 

 

 

abs

abs 

abs

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

abs

abs

abs

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

abs

abs

abs

 

 

 

 

IV.

 

 

 

abs

 

 

 

abs

abs

abs

1,33

 

 

 

V.

1,77

 

 

 

 1,18

1,32

1,2

 

1,05

1,0

 

1,14

 

 

VI.

2,81

2,56

 

 

 

 1,69

1,31

 

1,38 

1,13

 

 

 

 

VII.

1,63

2,26

1,68

 

 1,16

 1,37

 1,28

 

1,0 

1,0

 

 

 

 

VIII.

2,46

2,31 

2,38 

 

  1,15

 1,23

 1,31

 

 

 

 

 

1,0

 

IX.

1,9

2,43 

2,0 

 

  1,0

 

 1,11

 

 

 

 

 

1,1

1,14

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli s vyznamenaním

Prospeli veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

I.  

23

0

0

23

0

II.

19

17

2

0

0

III.

18

11

4

3

0

IV.

24

13

9

2

0

V.

11

8

3

0

0

VI.

24

8

12

4

0

VII.

16

6

1

9

0

VIII.

19

9

7

3

0

IX.

13

4

6

3

0

 

 

 

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.

23

1697

77,14

1697

56,68

0

0,00

II.

19

1075

56,58

1075

65,3

0

0,00

III.

18

1209

67,00

1209

72,64

0

0,00

IV.

24

1803

75,12

1803

72,45

0

0,00

V.

11

646

58,72

646

55,82

0

0,00

VI.

24

1951

81,29

1951

62,87

0

0,00

VII.

16

888

55,50

888

96,10

0

0,00

VIII.

19

1809

95,21

1809

116,15

0

0,00

IX.

13

1418

109,07

1412

98,23

6

0,46

Celkom

167

12496

75,07

12490

75,24

6

0,46

 

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť školy

Slovenský priemer 

Testovanie 5-  SJL

11

 76,67%        /+10,05

  66,62%

Testovanie 5- MAT

11

 66,06%        /+4,07

  61,99%

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť školy

Slovenský priemer 

Testovanie 9-  SJL

13

 65,20%        /+2,6

  62,60%

Testovanie 9- MAT

13

 40,40%        /-12,4

  52,80%

 

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

MAT

9

1

1

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet  žiakov

  ŠVVP

Počet žiakov  SZP

Nultého ročníka

0

0

0

0

Prvého ročníka

1

23

0

0

Bežných tried

8

144

11

2

Špeciálnych tried

0

 0

0

Pre nadaných

0

 0

0

Spolu

9

167

 11

2

 

 

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

12

9

12

7,79

DPP

2

0

2

0

Znížený úväzok

0

5

0

3,79

ZPS

1

3

1

2,06

Na dohodu

0

0

0

0

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Počet

Nekvalifikovaní

ped. zamestnanci

Kvalifikovaní

ped. zamestnanci

spolu

učiteľov

 0

 14

14

vychovávateľov

 0

 0

 0

asistentov učiteľa

 0

 0

 0

spolu

 0

 14

14

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

5.

OBN, INF, REG

 1+1+1= 3

6.

 OBN, MAT

 1+ 4 = 5           

7.

OBN

 1

8.

OBN

 1

9.

 OBN

 1

1.- 9.

ETV

 1

 

Spolu

 12

 

Počet všetkých výchovno- vyučovacích predmetov: 265

Predmety vyučované kvalifikovane: 253

Kvalifikovanosť:95,48

 

 

Vzdelávanie zamestnancov

 

Počet absolventov

Poč. absol. v šk.

roku 2015/16

Počet

študujúcich

1.kvalifikačná skúška

10

1

0

2.kvalifikačná skúška

0

0

3

Štúdium školského manažmentu

2

0

0

Špecializačné inovačné štúdium

14

2

2

Špecializačné kvalifikačné

2

0

0

Postgraduálne

0

0

0

Doplňujúce pedagogické

0

0

0

Vysokoškolské pedagogické

14

0

0

Vysokoškolské nepedagogické

0

0

0

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Baltie 2015- súťaž v programovaní

8

1.-6.m

3.,4.m

12.,20.m

účasť

Vidiečanova Habovka – folklórna súťaž

1

1.m.

2.m.

3.m.

 

iBobor

5

 

 

1.,2.,5.m.

 

Všetkovedko

3

 

 

3.m.,6.m.

 

 Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

12

1.m.

2.m.

 

 

Geografická olympiáda

1

1.m.

 

 

 

Olympiáda SJL

2

2.,3.m.

 

 

 

Bedminton žiakov (chlapci)

2

3.m.

 

 

 

Bedminton žiakov (dievčatá)

2

3.m.

 

 

 

Mladý remeselník

2

3.m

 

 

 

Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť- výtvarná súťaž

celý 3.roč.

1.m.

 

 

 

Lego roboti (CVČ)

4

2.m.

 

 

 

Technická olympiáda

2

4.m.

 

 

 

 

 

Ocenenie  Talent Trenčianskeho kraja – Samuel Klabník, 4.roč.

Vynikajúci reprezentant TSK v záujmovo-umeleckých a vedomostných súťažiach.

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci a pedagogickí pracovníci prispievajú kultúrnym programom na akciách, ktoré poriada obec, škola, miestne kultúrne stredisko, združenie rodičov, farský úrad, spoločenské organizácie v obci :

- Október - Mesiac úcty k starším

- Ondrejovské hody

- Vianočná akadémia

- Detský karneval

- Veľkonočné tradície – tvorivé dielne

- Deň matiek

- Návšteva žiakov I. st. v Domove dôchodcov

- Koncerty pobočky SZUŠ pri ZŠ Papradno

- Výstavky výtvarných a literárnych prác, projektových úloh

- Žiaci navštevujúci krúžok masmediálnej komunikácie vydávali školský časopis Žiaranček

 

- Školská akadémia- slávnostné ukončenie školského roku

- Deň knižníc 

- MDD

- Deň Zeme- Spolupráca s OÚ, upratovanie okolia školy a obce

- Kalendár

- Ples

- Spoločné aktivity ( učitelia, rodičia, žiaci)

- Pasovačka prvákov

- Anglický týždeň pre žiakov 8. ročníka

- Výstava starých školských fotiek

- Krst knihy „ Zvedavé húsky“

- Úspešná celoslovenská prezentácia DFS Podžiaranček

 

 

Projekty

 

Názov projektu

Realizátor projektu

 

Škola podporujúca zdravie

 

 

Škola priateľská k deťom

/ nadstavbová časť/

UNICEF

6x získaný titul Škola priateľská k deťom

Recyklohry

 

 

Zelený chodník

MŠVVaŠ +

ZŠ Papradno

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania

NÚCEM

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

MŠVVaŠ SR

 

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

ÚIPŠ

 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- patologických javov v školskom prostredí

VÚDPaP

 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj

ŠIOV

 

Aktivizujúce metódy vo výchove

MPC

 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy

NŠC

 

Slovník papradnianskeho nárečia

ZŠ Papradno + Orange

 

Kalendár

ZŠ Papradno

 

Regionálna izba

ZŠ Papradno

 

 

 

 

Materiálno-technické podmienky

Škola bola postavená v r. 1957. Budova je dvojposchodová, rozdelená na blok A a B.Pozostáva z 20 tried.

V suteréne sa nachádzajú šatne pre žiakov, kotolňa na plyn a skladové priestory.

Prízemie blok A: kancelária RŠ, ZRŠ, ekonomickej pracovníčky, zborovňa, školská kuchyňa s jedálňou, školský byt.

Prízemie blok B: ŠKD,drevodielňa, telocvičňa s príslušenstvom - kabinety, šatňa, WC.

I. poschodie blok A: špeciálna učebňa HUV a GEO, učebňa výpočtovej techniky, školská knižnica, dve triedy, archív, pripravovaná učebňa regionálnej výchovy.

I. poschodie blok B: štyri triedy, kabinet, WC

II. poschodie blok A: špeciálne učebne INF, PDA, FYZ, cudzích jazykov s kabinetmi, kuchynka, WC

II. poschodie blok B: štyri triedy, kabinet, WC.

 

 

Opravy a rekonštrukcie 2015/2016

Kompletná rekonštrukcia kanalizácie – splašková voda

Kompletná rekonštrukcia kanalizácie – dažďová voda

Oprava a maľovanie – PC učebňa, trieda 9.ročník, šatne

Rekonštrukcia tried na kancelárske priestory

Rekonštrukcia šatní na dielne

Rekonštrukcia WC v priestoroch šatní

Výmena radiátorov – kuchynka, kabinet biológie, vstupná hala

Odpojenie starej kotolne

Montáž  madiel na schody v priestoroch školy

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov        

340 544 €

 

2.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  (ŠKD)

 

 615 €

 

3.

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 

5018,40€  

­­­

 

4.

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov vlastné príjmy

 

19 399,60€

 

5.

Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

433€

 

6.

Cestou Obecného úradu Papradno

 • Rekonštrukcia kanalizácie – dažďová voda
 • Rekonštrukcia tried na kancelárske priestory
 • Kniha pre žiakov 1. ročníka

22 853 €

 • 8 738€
 •  
 •  

7.

Finančné prostriedky lyžiarsky výcvik, škola v prírode (MŠVVaŠ SR)

 

5 400 €

8.

Finančné prostriedky na knihy  učebné pomôcky (MŠVVaŠ SR)

 

871€

9.

Projekt (ŠIOV):

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Učebné pomôcky

47 472,38€

 

ZRŠ čerpanie

- Odmeny pre deti                                         20,36€

- Zdravotný seminár                                      62,75€

- Školský výlet Murcová, Cigániková          200,-€

- Dopravné ihrisko                                        190,-€

- Školský nábytok lavice skrinky PC                       923,70€                     

- Knihy matematika                                      106,-€

- Poistka žiaci                                                219,12€

- Fotky do kroniky                                        27,71€

- Vševedko súťaž                                          32,-€

- Výlet žiaci Markovičová                            120€

- Anglický týždeň                                          665,-€

- Odmeny Hviezdoslavov Kubín                  11,25 €

- Talentída súťaž                                           66,- €

- Literárna exkurzia                                       355,-€

- Odmeny pre deti Spevácky, Divadelný

  krúžok                                                         50,-€

- poplatok za zverejnenie 2 % čerpanie

  vo Vestníku                                                 3,50€

- Členské za ZRŠ za deti                               83,-€

- Baltie súťaž štartovné + obed deti              69,20€

- MDD sladké odmeny                                  67,70€

-  ASC agenda                                                           269,-€

- Prenosné planetárium                                 312,-€

- Tvorivé dielne cestovné                             49,-€

- Mikulášska vybíjaná                                   60,-€

- Prvácka pasovačka                                      18,14€

Spolu:                                                            980,43€

 

 

 

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie sa začína o 7,50 hod., 6. vyučovacia hodina končí o 13,15 hodine. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10-minútové, po 2. vyučovacej hodine je 15-minútová prestávka.

Psychohygiena hozvrhu hodín bola dodržaná.

 

 

Voľnočasové aktivity

Žiaci našej školy sa počas celého školského roka aktívne zapájali do zberov druhotných surovín.

Nazbierali:

- 10 561 kg papiera

 

Žiaci počas školského roka i počas prázdnin majú k dispozícii školský športový areál, kde môžu tráviť svoj voľný čas.

 

 

Krúžky

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Angličtina pre druhákov

14

1

Baltík  - programovanie

16

1

Zdravovedko

14

1

Dopravná výchova

16

1

Fotograficko - turistický

13

1

Počítačový krúžok I.

18

1

Počítačový krúžok II.

15

1

Tvorivé dielne

14

1

Spevácky krúžok

23

1

Šikovné ruky

20

1

Cyklistika a raketové športy

15

1

Basketbal a volejbal

19

1

Športovo- turistický

13

1

Podžiaranček ml. žiaci

23

1

Podžiaranček st. žiaci

21

1

 

 

Spolupráca školy s rodičmi a verejnosťou

V školskom roku 2015/2016 bola jednou zo základných priorít školy spolupráca školy s rodičmi. Túto sme realizovali formou:

- plenárnej schôdze a triednych rodičovských združení

- pohovormi s rodičmi

- účasťou rodičov na detskom karnevale

- pasovačky prvákov

- podpory školy zo strany rodičov - sponzorstvo, remeselné práce, 2% z dane

- plesu ZRŠ

- výstava fotiek „

 

Škola spolupracuje aktívne i s Radou školy, i s výborom ZRŠ.

 

 

Škola spolupracuje s inštitúciami:

 • Obecný úrad Papradno
 • OÚ OŠ a MPC Trenčín
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici
 • Miestne kultúrne stredisko
 • Slovenský Červený kríž - besedy, prednášky
 • TJ Žiar Papradno - družstvo žiakov reprezentuje obec vo futbale
 • Folklórny súbor Podžiaran
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici
 • CVČ Pov. Bystrica
 • ZUŠ I. W. Kráľa Pov. Bystrica, výtvarný odbor
 • SZUŠ Stella Pov. Bystrica, hudobný a tanečný odbor
 • Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici
 • UNICEF- Škola priateľská deťom
 • Stredná zdravotnícka škola v Pov. Bystrici
 • Regionálny ústav verejného zdravotníctva Považská Bystrica
 • ZŠ Brvnište, ZŠ Slovenských partizánov Považská Bystrica

 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpektorát práce- 5.5. 2016.

Na základe inšpekcie bolo zistené nedostatočné optické odlíšenie prvého a posledného stupňa niektorých schodísk.

Nedostatok bol následne odstránený.

 

 

 

 

Záver

Vypracovala: Mgr. Helena Janasová,  riaditeľka Základnej školy, Papradno 312

V Papradne 12. septembra 2016