Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Výchovný poradca: Mgr. Anna Turičíková

Konzultačný deň: štvrtok

Konzultačné hodiny: 9, 00 - 10, 00 / 13, 00 - 14, 00

Stránky s problematikou výchovného poradenstva: www.svslm.sk

Hlavné úlohy VP:

- poskytovať poradenskú činnosť v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí

- vyhľadávať deti s problémami vo výchove a vzdelávaní

- zabezpečovať odborné posúdenie dieťaťa psychológom alebo špeciálnym pedagógom

- napomáhať žiakom pri riešení osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie

- zabezpečovať poradenstvo pre rodičov detí so špecifickými poruchami učenia, ale aj zmyslovými a telesnými postihnutiami

- venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom

- poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy

- informovať zákonných zástupcov o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania

- spolupracovať s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici a špeciálnym pedagógom

- zúčastňovať sa odborných seminárov, školení a porád VP.