Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

 • Koniec školského roka

  Koniec školského roka

  Ani sa nechce veriť, že nastal čas prázdnin. Poprajme si, aby boli plné krásnych zážitkov,

  nech máme z čoho čerpať silu v novom školskom roku. Budeme to všetci potrebovať.

  Tak dovidenia v septembri, priatelia!

 • DEVIATACI 2019/2020

  "Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

 • Piknik v daždi

  Nie všetko vyjde podľa plánu. Napriek tomu sme hladní nezostali. Najedli sme sa pod prístreškom u dobrých ľudí, ktorí nás prichýlili. O zážitky nebola núdza. Vidieť a pohladkať malú srnku by sa nám v lese totiž nepodarilo. Dokonca jeden žiak prehlásil, že sa mu splnil životný sen. Piknik v prírode si, samozrejme, budeme musieť ešte zopakovať. A možno práve táto generálka bude  jedným z nezabudnuteľných zážitkov.

 • Historická škola Brvnište

   

  V piatok 26. 6. žiaci III. ročníka navštívili múzeum Historická škola Brvnište. Pozreli si autentické miesto, kde prebiehalo vyučovanie pred viac ako 150 rokmi.

  Zaujali ich bridlicové tabuľky na písanie, stará školská lavica, byt učiteľa a aj krásna zbierka starých krojov, z ktorých niektoré pochádzali aj z Papradna.

  Na otázku, či by chceli chodiť do takej školy, takmer všetci súhlasili. Žiadosť žiakov budeme tlmočiť vedeniu školy.

   

 • POĎAKOVANIE

  Vážení rodičia,

  touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať vám, ale aj ostatným rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí v čase prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusovým ochorením COVID-19 venovali svoj čas, úsilie a pomoc žiakom našej školy pri ich domácej výuke.

  Nebolo to jednoduché obdobie pre nikoho z nás. Bez vašej ochoty, ústretovosti a obetavej pomoci by sme nemali možnosť tak plynule pokračovať v práci a úspešne ukončiť školský rok.

  Vážime si to, ešte raz ďakujeme a prajeme vám veľa radosti z pokrokov, ktoré vaše deti urobili, a z výsledkov, ktoré  dosiahli. Veľkú zásluhu na tom máte aj vy.

                                                                                                                         Vedenie školy a celý učiteľský zbor

 • LETNÁ ŠKOLA

  Naša škola organizuje  pre žiakov 1. - 4. ročníka letnú školu v 2 termínoch.

  1. termín od   6. od 10. 7. 2020 v čase od 8:00 do 15:30 hod.
  2. termín od 13. do 17. 7. 2020 v čase od 8:00 do 15:30 hod.

  Cieľom letnej školy je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách.

  Súčasťou aktivít letnej školy bude aj podpora tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj analytického a kritického myslenia.

  Strava bude zabezpečená v školskej jedálni.

  V prípade záujmu pošlite do 26.6.2020 mail na zs@zspapradno.edu.sk s údajmi:

  meno a priezvisko zákonného zástupcu, mail a  telefónne číslo zákonného zástupcu, meno a priezvisko žiaka, trieda, termín letnej školy.

  Letná škola sa otvorí len v prípade dostatočného záujmu. O otvorení a organizácii budeme záujemcov informovať mailom.

 • Otvorenie škôl pre VI. až IX. ročník od 25.6.2020

  Vážení rodičia,

  v súlade s aktuálnymi  hygienicko-epidemiologickými nariadeniami otvárame školu pre 6. až 9. ročník

  od 25. 6. 2020.

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

  Výchovno-vzdelávacia činnosť od 25. do 29. 6. bude prebiehať od 7:50 do 12:20.

  Žiaci si donesú do školy:

  • učebnice pripravené na odovzdanie
  • písacie potreby, nožnice, guma, lepiaca páska
  • knihy, ktoré majú požičané zo školskej knižnice
  • peniaze na zaplatenie poškodených učebníc
  • peniaze na objednané pracovné zošity a školské pomôcky.

  30. 6. 2020 o 8:30 hod. bude svätá omša. Vysvedčenie si žiaci prevezmú 30. 6. 2020 o 9:10 hod. pred budovou školy. Obed sa bude vydávať od 9:30 hod.

  V deň nástupu doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie.

  Prosíme vyplniť dotazník, ktorý Vám prišiel mailom.

 • Pokyny k nástupu do školy v pondelok 1. 6. 2020

   

  1. Do školy prichádzajú žiaci v pondelok 1. 6. 2020 od 7.30 do 7.50.

  2. Každý žiak musí mať:

  • zákonným zástupcom podpísané písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (pod textom)
  • tvár prekrytú rúškom + jedno náhradné rúško v taške
  • papierové vreckovky
  • prezuvky + školské potreby podľa pokynov triedneho učiteľa

  3. Žiak môže prísť do školy aj bez doprovodu zákonného zástupcu, ak tak robil aj za bežnej prevádzky školy.

  4. Ak žiaka sprevádza zákonný zástupca, tento nesmie vstupovať do priestorov školy.

  5. Žiak vstupuje do školy sám, kde mu bude bezdotykovým teplomerom odmeraná teplota, odovzdá podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave,  vydezinfikuje si ruky a odchádza sa prezuť do šatne.

  6. Žiaci sú rozdelení do tried tak, ako aj za bežnej prevádzky školy. Najvyšší počet žiakov v triede môže byť 20.

  7. 1. – 4. ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny.   5.ročník bude mať 5. vyučovacích hodín.

  Nakoľko žiaci môžu chodiť na obed len po skupinách, uvádzame orientačný čas vydávania obedov pre jednotlivé triedy. Žiaci, ktorí nechodia na obedy, odchádzajú v tomto čase domov.

     1.A + 1.B -  11:15

     2.tr. +4.tr. – 11:35

     3.trieda – 11:55

     5.trieda – 12:20

  8. Zákonní zástupcovia nemajú prístup do budovy školy, čakajú na svoje deti pred školou.

  9. Zákonný zástupca, ktorý prichádza pre svoje dieťa do ŠKD, ohlási sa vychovávateľke telefonicky (telefónne číslo bude k dispozícii na vstupných dverách) a tá následne pošle žiaka pred budovu školy. Ak sú žiaci na školskom dvore, rodič si môže dieťa vyzdvihnúť osobne.

  10. V prípade, že žiak bude vykazovať známky ochorenia, škola má povinnosť kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne zo školy vyzdvihnú. Ak sa u dieťaťa potvrdí ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

 • Pokyny k organizácii a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na obdobie do konca školského roku 2019/2020

  Základná škola s materskou školou, Papradno 312

   

  Pokyny k organizácii a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na obdobie do konca školského roku 2019/2020

   Od 1. júna 2020 MŠVVaŠ SR umožňuje otvoriť prvý až piaty ročník základných škôl a školských klubov detí. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná a podmienená dodržiavaním aktuálnych hygienicko-epidemiologických nariadení s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID – 19.

   

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov:

  • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých bude najviac 20 žiakov. 
  • Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
  • Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je dobrovoľná.
  • Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
  • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
  • Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy a dezinfekciu rúk všetkých osôb.

  Pri zvýšenej teplote, žiak nemôže vstúpiť do budovy školy a zákonný zástupca si musí žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.

  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez predloženého vyhlásenia žiak nemôže vstúpiť do budovy školy a zákonný zástupca si musí žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.

  Vyhlásenie nájdete na webstránke školy, 29.5. (piatok) budú čisté tlačivá vyložené pri hlavnom vstupe do školy, prípadne si ho môžete vypísať 1.6. pred školou vlastným perom.

  • Žiak prichádza do školy s ochranným rúškom, pričom v taške má aj rúško náhradné. Žiak bez ochranného rúška nemôže vstúpiť do budovy školy a zákonný zástupca si musí žiaka bezodkladne vyzdvihnúť, prípadne mu priniesť ochranné rúška.
  • Žiak si pri vstupe do školy dezinfikuje ruky.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
  • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
  • Aktivity budú organizované aj vonku, či už v areáli školy, alebo mimo neho, preto odporúčame žiakom nosiť športové oblečenie primerané počasiu.

   

  Organizácia vyučovania:

  • Ranný filter od 7:30 do 7:50
  • Vyučovanie pre 1. až 4. ročník bude prebiehať každý pracovný deň 4. vyučovacie hodiny od 7:50 – 11:25 hod.
  • Vyučovanie pre 5. ročník bude prebiehať každý pracovný deň 5. vyučovacích hodín od 7:50 – 12:20 hod.
  • Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je dobrovoľná.
  • Dištančná forma vyučovania sa v 1.-5. ročníku z organizačných dôvodov ruší. Žiaci a zákonní zástupcovia, ktorí nebudú navštevovať školu,  budú o aktivitách v škole a domácich úlohách informovaní mailom.
  • Obed v školskej jedálni, bude organizovaný po jednotlivých skupinách (triedach), preto počítajte s možným zdržaním pri obede.
  • ŠKD pred vyučovaním je z organizačných dôvodov zrušený.
  • ŠKD po vyučovaní je otvorený iba pre žiakov, ktorí ho navštevovali za bežnej prevádzky a ktorých rodičia sú zamestnaní.  
  • V prípade nerešpektovania prevádzkovej doby ŠKD, bude žiak z ŠKD vylúčený.
  • Žiak odchádza z ŠKD samostatne v čase, ktorý má uvedený v prihláške, alebo podľa písomného oznámenia zákonného zástupcu. V prípade, že žiaka z ŠKD preberá zákonný zástupca osobne, tento nevstupuje do budovy školy, ale telefonicky oznámi, že sa nachádza pred budovou školy a vyučujúci pošle žiaka zákonnému zástupcovi.

   

  Stravovanie

  • Bude zabezpečené v školskej jedálni pre prihlásených žiakov.
  • Odhlasovanie zo stravy a nárok na dotáciu platí podľa doterajších pravidiel.
  • Obed v školskej jedálni, bude organizovaný po jednotlivých skupinách (triedach).

   

  Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny ZŠ a MŠ Papradno, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

   

  Pri podozrení na ochorenie

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

   

  V prípade potvrdenia ochorenia

  • Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

   

                                                                                      Mgr. Helena Janasová (riaditeľka ZŠ s MŠ)

     

 • Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY

  Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.

  Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

   

  Spôsoby zápisu:

  ELEKTRONICKY - Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť zo stránky školy TU.

  Prihlášku vyplníte a nepodpísanú ju odošlete na mailovú adresu:  mspapradno@centrum.sk

   

  POŠTOU - Žiadosť vyplníte, vytlačíte  a odošlete poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno.

  Prípadne ju môžete osobne vložiť do schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do ZŠ.   

  V prípade, že nemáte možnosť stiahnuť si žiadosť o prijatie do MŠ zo stránky školy, budeme akceptovať aj vlastnú žiadosť. 

  Do žiadosti nezabudnite uviesť údaje o dieťati (meno, dátum narodenia), adresu a telefónne číslo.

 • OZNAM - nehodnotenie niektorých predmetov

  OZNAM - nehodnotenie niektorých predmetov

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Na základe daného usmernenia riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.

   

  Pedagogická rada ZŠ s MŠ Papradno rozhodla nasledovne:

   

  Vyučovacie predmety, ktoré budú   n e h o d n o t e n é  v záverečnom hodnotení na I. stupni ZŠ:

  etická výchova / náboženská výchova

  výtvarná výchova

  hudobná výchova                

  telesná výchova

  prvouka

  informatika

  pracovné vyučovanie

  dramatická výchova

  vlastiveda

  prírodoveda

  anglický jazyk

   

  Vyučovacie predmety, ktoré budú   n e h o d n o t e n é  v záverečnom hodnotení na II. stupni ZŠ:

  etická výchova / náboženská výchova

  výtvarná výchova

  hudobná výchova               

  telesná výchova

  regionálna výchova

  technika

  občianska náuka

  cvičenia z matematiky

  finančná gramotnosť

  informatika

   

  Ostatné vyučovacie predmety budú hodnotené známkou alebo slovným hodnotením.

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a z rozhovorov so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  Oznam pre rodičov budúcich prvákov

  MŠVVaŠ SR rozhodlo, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomností detí. Deti na našu školu môžete ešte stále zapisovať.

  Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

  Pre školský rok 2020/2021 je realizácia zápisu na Základnú školu s materskou školou, Papradno 312 nasledovná - na našej webovej stránke si vyplňte elektronickú prihlášku, ktorá po vyplnení zaznamená Vás aj Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka. Prihlášku si môžete vyplniť už aj teraz - TU.

  Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.

  Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť až po skončení mimoriadnych opatrení a znovuotvorení škôl.  Rodičia budú včas informovaní.

   

   

 • učímenadiaľku.sk

  učímenadiaľku.sk

  Oznamujeme rodičom, že v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla  webová stránka učímenadiaľku.sk, ktorá slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách  v čase epidémie koronavírusu.

  Cieľom webovej stránky je pomôcť učiteľom, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení a pomôcť všetkým  nachádzať riešenia vzniknutej situácie počas prerušenia vyučovania.

  Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

 • Informácie pre žiakov 9. ročníka

  Informácie pre žiakov 9. ročníka

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. marca 2020 sa:

  • ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl
  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020
  • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020
  • prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl

   

 • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ŠKOLE

  PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ŠKOLE

       Na základe záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s koronavírusom, ktorý prijal opatrenia na zabránenie šírenia nákazy oznamujeme, že Základná škola s materskou školou, Papradno 312 prerušuje vyučovanie v základnej i materskej škole od pondelka 16. 3. 2020 do odvolania.

 • USMERNENIE MŠVVŠ SR k šíreniu KORONAVÍRUSU

 • Školský karneval 2020

  Do galérie Školský karneval 2020 boli pridané fotografie.

 • Návšteva spisovateľky

  Návšteva spisovateľky

  3. a 4. marca zavítala na našu školu vzácna návšteva pre všetkých knihomoľov, ale aj tých, ktorí si ku knihám ešte len hľadajú cestu. Pani spisovateľka Mária Gáboríková prišla so svojimi dielami, príbehmi i tvorivými nápadmi medzi deti druhej, tretej a piatej triedy. Prečítala nám zo svojich kníh, porozprávala o svojej tvorbe, detstve, milovanom Papradne i Piešťanoch, kde pracovala ako zdravotná sestra. Celý jej život je založený na láskavosti a pozitívnych hodnotách, ktoré verne pretavila aj do svojich diel. Zvedavé húsky i Čudo čudovaté nás čitateľov pobavili aj pozitívne naladili, k čomu taktiež dopomohli krásne ilustrácie bývalej žiačky našej ZŠ Katky Zdurjenčíkovej. Toto zaujímavé stretnutie nám budú pripomínať záložky, ktoré nám pani Gáboríková darovala. Otázok je ešte veľa nezodpovedaných i zvedavých detí, preto sa už čoskoro tešíme na ďalšie stretnutie s pani spisovateľkou.

 • Takto si tvoríme...

  Pobyt detí v ŠKD je sprevádzaný neustálou aktivitou detí vytvárať niečo nové a ich fantázia je neuveriteľná. Z obyčajných vatových tyčiniek dokázali vytvoriť nádherné portréty (stromov, domčekov...). Následne sme sa ešte povenovali fašiangovému obdobiu a deti si povytvárali papierové škrabošky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého karnevalu...

 • Učíme sa robiť nátierky - ŠKD

  Popoludnie v ŠKD sa nieslo v duchu príprav zdravých domácich pomazánok. Deti z ŠKD sa svedomito a s odhodlaním pustili do prípravy mrkvovej a syrovo-cesnakovej pomazánky. Každá jedna ručička pracovala ako včelička. Odmenou ich práce bol dobrý pocit z niečoho nového, a výsledok??? Prázdne taniere... Dobrú chuť!!!

strana: