Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Organizačná štruktúra školy
 
Zriaďovateľ :               Obecný úrad, Papradno
Riaditeľ školy:             Mgr. Helena Janasová
Zástupkyňa RŠ:           Mgr. Ľubica Sokolíková

Zástupkyňa MŠ:          Mgr. Helena Gardoňová

Výchovný poradca:      Mgr. Anna Turičíková

 

Pedagogickí zamestnanci a žiaci

 I. stupeň ( 1. – 4. roč.) : 5 učiteliek,  5 tried, 84 žiakov
II. stupeň ( 5. – 9. roč.) : 10 učiteľov, 5 tried, 83 žiakov
Školský klub detí :           2 vychovávateľky, 2 oddelenia – 25 detí
SPOLU:                         14 pedagogických pracovníkov, 10 tried, 167 žiakov
Správni zamestnanci:
2 administratívne pracovníčky, 2 školníci na 1/2 úväzku, 3 upratovačky, 1 vedúca školskej jedálne, 2 kuchárky a 1 kuchár
Informácie o škole
                      - podáva riaditeľka  školy ( v prípade jej neprítomnosti zástupkyňa školy) v čase školského vyučovania alebo podľa dohody.
Lehota na poskytnutie informácií je najviac 10 dní, výnimočne 20 dní.

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti

                - adresujte Riaditeľstvu ZŠ s MŠ v Papradne. Lehota na vybavenie sťažností je 30 dní, výnimočne 60 dní.   

Odvolanie

               - podáva sa Okresnému školskému úradu v Trenčíne prostredníctvom riaditeľa školy.

Za správne úkony a sprístupnenie informácií môže škola vyberať od žiadateľov poplatky podľa platného sadzobníka.