Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Školská jedáleň

Vnútorný poriadok školskej jedálne

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Papradno 312

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

V súčasnosti poskytujeme jedno hlavné jedlo.


POPLATKY A PLATENIE STRAVNÉHO

Poplatky za stravu boli v našej škole stanovené nasledovne:

Základná škola -

 • žiaci 1.stupňa = 1,08 €
 • žiaci 2.stupňa = 1,16 €
 • zamestnanci = 1,26 €   

 

Materská škola -

 • desiata  = 0,34 €
 • obed      = 0,80 €
 • olovrant = 0,23 € 

             Spolu = 1,37 €

 

SPÔSOB ÚHRADY STRAVNÉHO

Poštové poukážky (šeky) na zaplatenie stravy sa vydávajú posledný týždeň v mesiaci,

ústrižok vyplatenej poštovej poukážky (poštou alebo cez internet) je nutné odovzdať najneskôr do 3. dňa nového mesiaca.

Pokiaľ stravník v stanovenom termíne neodovzdá vyplatenú poštovú poukážku, nebude prihlásený na stravu!!!

Vyplatená poštová poukážka cez internet musí byť podpísaná od rodiča.

 

Stravné je možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 

 • poštovou poukážkou, ktorú dostanete  v  ŠJ
 • bankovým prevodom na číslo účtu  SK4202000000001658085957, ktorý musí byť včas zrealizovaný

 

 

VÝDAJ STRAVY

Obedy sa vydávajú v čase:  11:30 hod. 13:30 hod.

                                   

ODHLASOVANIE OBEDOV

Obedy je možné odhlásiť deň vopred najneskôr  do 13:00 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť 

stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať

do obedára v čase 11:30 - 12:30 hod. Ďaľšie dni neprítomnosti dieťaťa v škole, je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

 

Obedy sa odhlasujú v školskej jedálni alebo na telefónnom čísle: 042/43 933 70.

Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované.

 

 

SPRÁVANIE SA STRAVNÍKOV V ŠJ - ŽIAK

 1. Má právo stravovať sa v ŠJ. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed  po poslednej vyučovacej hodine a v prezuvkách.
 2. Do jedálne prichádza disciplinovane. Zaradí sa, nepredbieha sa a dodržiava pokyny dozor konajúceho, ako aj iných učiteľov a vychovávateľov.
 3. Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, ovocie konzumuje v jedálni, nerozhadzuje ho.
 4. Odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia si utrie stôl prípadne upozorní pomocníčku v  ŠJ, pri odchode od stola zasunie stoličku.
 5. Ak sústavne porušuje zásady stravovania, môže byť dočasne vylúčený zo ŠJ.

 

 

DOZOR V ŠJ A INÉ

 1. Je zabezpečený pedagogickými zamestnancami školy, podľa rozvrhu dozorov na príslušný mesiac.
 2. Čistota stolov je zabezpečená zamestnancami ŠJ.
 3. Upratovanie po skončení výdaja obedov je zabezpečené zamestnancom školy.
 4. Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou, podľa materiálno-spotrebných noriem.
 5. Jedálny lístok je zverejnený pred vchodom do ŠJ , v jedálni a na internete.
 6. Neskoro odhlásený obed si treba zobrať do obedára, alebo poslať za seba náhradu.

 

Prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, hygiene,

je možné prerokovať s vedúcou ŠJ,alebo riaditeľkou školy.

 

KONTAKT:

Vedúca ŠJ:  Švecová Marta

Telefón:  042/43 933 70

V Papradne  02. 09. 2021