Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Školská jedáleň

Vnútorný poriadok školskej jedálne

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Papradno 312

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

V súčasnosti poskytujeme jedno hlavné jedlo.


POPLATKY A PLATENIE STRAVNÉHO

Poplatky za stravu boli v našej škole stanovené nasledovne:

Základná škola -

 • žiaci 1.stupňa = 1,08 €
 • žiaci 2.stupňa = 1,16 €
 • zamestnanci = 1,26 €   

 

Materská škola -

 • desiata  = 0,34 €
 • obed      = 0,80 €
 • olovrant = 0,23 € 

             Spolu = 1,37 €

 

SPÔSOB ÚHRADY STRAVNÉHO

 Jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 25,- € sa uhrádza vopred pred nástupom žiaka na stravovanie, t. j. pred začiatkom školského roka.

 

VÝDAJ  STRAVNÝCH  LÍSTKOV

 Po  predložení dokladu o zaplatení budú stravníkovi v ŠJ vydané stravné lístky.

 Bez stravného lístka sa obedy nevydávajú !     

 Stravné je možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • poštovou poukážkou, ktorú dostane  v  ŠJ
 • bankovým prevodom na číslo účtu  SK4202000000001658085957, ktorý musí byť včas zrealizovaný

 

 

VÝDAJ STRAVY

Obedy sa vydávajú v čase:  11:30 hod. 13:30 hod.

                                   

ODHLASOVANIE OBEDOV

 Obedy je možné odhlásiť deň vopred najneskôr  do 13:00 hod.

 • osobne v kancelárii, alebo v ŠJ
 •  telefonicky na č.t. 042/4393370

 

 Odhlášky po uvedenom termíne nebudú akceptované!

 

 

SPRÁVANIE SA STRAVNÍKOV V ŠJ - ŽIAK

 1. Má právo stravovať sa v ŠJ. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed  po poslednej vyučovacej hodine a v prezuvkách.
 2. Do jedálne prichádza disciplinovane . Zaradí sa, nepredbieha sa a dodržiava pokyny dozor konajúceho, ako aj iných učiteľov a vychovávateľov.
 3. Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, ovocie konzumuje v jedálni, nerozhadzuje ho.
 4. Odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia si utrie stôl prípadne upozorní pomocníčku v  ŠJ, pri odchode od stola zasunie stoličku.
 5. Je povinný mať stravný lístok, nepodvádzať. Žiak, ktorý nemá stravný lístok/stratil, zabudol, upozorní na to vedúcu ŠJ, alebo hlavnú kuchárku a po zistení v zozname stravujúcich stravníkov sa mu vydá obed.
 6. Ak sústavne porušuje zásady stravovania, môže byť dočasne vylúčený zo ŠJ.

 

 

DOZOR V ŠJ A INÉ

 1. Je zabezpečený pedagogickými zamestnancami školy, podľa rozvrhu dozorov na príslušný mesiac.
 2. Čistota stolov je zabezpečená zamestnancami ŠJ.
 3. Upratovanie po skončení výdaja obedov je zabezpečené zamestnancom školy.
 4. Jedálny lístok je vypracovaný vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou, podľa materiálno-spotrebných noriem.
 5. Lístok je zverejnený pred vchodom do ŠJ , v jedálni a na internete.
 6. Neskoro odhlásený obed si treba zobrať do obedára, alebo poslať za seba náhradu.
 7. Desiata na jeden deň sa neodhlasuje.

 

Prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, hygiene, je možné prerokovať s vedúcou ŠJ,alebo riaditeľkou školy.

 

KONTAKT:

Vedúca ŠJ:  Švecová Marta

Telefón:  042/43 933 70

V Papradne  01. 09. 2019