Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Škola podporujúca zdravie Plán ŠPZ Jablkom proti rakovine Školský rok 2007 / 2008 - ROK KAPUSTY Receptár 2008 Školský rok 2008 / 2009 - ROK HRUŠKY

Zdravá škola

Škola podporujúca zdravie

Projekt Škola podporujúca zdravie

Cieľom projektu je viesť žiakov, pracovníkov školy a ostatných, ktorí so školou prichádzajú do styku, k zdravšiemu spôsobu života, humanizovať výchovno – vzdelávací proces, vytvárať v škole pokojné prostredie s dobrými vzťahmi medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

Naša škola sa do projektu „Zdravé školy“ prihlásila v roku 1995 pod vedením Mgr. Miroslava Mytníka. Po jeho odchode sa koordinátorom projektu stala p. uč. Iveta Ďurovcová. Prvý projekt sme vypracovali na obdobie do konca šk. roku 1996/97.

Dňa 1. júna 1999 sa na základe predloženého projektu a výsledkov prvej fázy jeho realizácie stala naša škola členom Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Keďže sa nám darilo plniť ciele projektu, bolo potrebné vypracovať i nadstavbový projekt, ktorý je zameraný na Fyzické zdravie detí, Psychické zdravie, Správnu životosprávu a stravovanie a Spoluprácu s rodinou.

K tradičným podujatiam projektu patria Ochutnávky zdravej výživy spojené s rozdávaním receptov, ktoré pripravujú žiačky našej školy pri príležitosti Dňa matiek. Každoročne sa zúčastňujeme verejnej finančnej zbierky Dňa narcisov, na triednických hodinách sa deti zapájajú do rôznych ankiet a súťaží zameraných na zdravý životný štýl. Od tohto šk. roku sa deti oboznamujú s činnosťou záchrannej služby, zapojili sme sa do projektu „Správaj sa bezpečne“, ktorý realizuje mjr. Magdaléna Bursíková so žiakmi 5. ročníka. V budúcnosti chceme aj naďalej pokračovať v plnení úloh a dosahovaní cieľov projektu v zmysle výroku  „Podpora zdravia – poslanie každej školy“.