Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Z á k l a d n á   š k o l a   Papradno 312, 018 13 Papradno

 

S M E R N I C A


pre postup k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v Základnej škole Papradno

 

Čl. 1       
Úvodné ustanovenia

(1)        Táto vnútorná smernica bola spracovaná na základe Metodického usmernenia MŠ SR

 č. 7/ 2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

(2)        Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.

(3)        Cieľom tejto smernice je vzhľadom na závažnosť šikanovania poskytnúť základné informácie zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese o formách jeho prejavov, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia a o potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami.

Čl. 2       
Charakteristika šikanovania

(1)     Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

(2)    Podstatnými znakmi šikanovania sú

a)      úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

b)      agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

c)      opakované útoky,

d)     nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

(3)        Šikanovanie sa prejavuje v  priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.

(4)        Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete.

(5)        Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania.

(6)        Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“)  zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií (§ 49 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších prepisov, najmä čl. 3, čl. 16, čl. 19 a čl. 29 Dohovoru o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy).

(7)        Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad, nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.

(8)        Z hľadiska priestupkového zákona1) môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku.

(9)        Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

(10)    Z hľadiska trestného zákona2) môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody,  nátlaku, vydierania,lúpeže,hrubého nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.

(11)    Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých  osôb.

(12)    Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.

(13)     Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

Čl. 3       
Prevencia šikanovania

(1)    Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

(2)    Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín oboznámili všetci žiaci, zamestnanci školy  a rodičovská verejnosť. Pre žiakov, pedagogických zamestnancov i rodičov je potrebné vedieť, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom a zábavou, mali by sa oboznámiť predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov. Za zvlášť nebezpečné je potrebné považovať tendenciu podceňovať počiatočné prejavy šikanovania.

(3)    Dôležité aktivity školy sa nedajú spájať len s  vyučovacími predmetmi, ale sa týkajú všetkých činností a situácií v škole, v ktorých sa žiak učí prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.

(4)    Štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie subjekty poskytujúce ďalšie vzdelávanie pedagogickým zamestnancom zaistia podľa úrovne a typu škôl a podľa akreditovaných programov vzdelávanie výchovných poradcov, riaditeľov škôl a školských zariadení a ďalších pedagogických zamestnancov.

(5)    Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity. V rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie dôležité najmä

a)      vytvoriť pozitívnu klímu v škole

T: priebežne                                                                          Z: všetci zamestnanci školy

b)      navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto oznámení)

T: priebežne                                                                          Z: riaditeľka školy

c)      vo vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania

T: september 2011                                                                Z: riaditeľka školy

d)     zaistiť v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov , a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať

T: priebežne                                                                          Z: zástupca riaditeľa školy

e)      oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania, zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov, organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou

T: september 2011                                                                Z: riaditeľka školy

f)       informovať pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestniť na prístupné miesto kontakty a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú)

T: september 2011, október 2011                                         Z: vedenie školy, Meluchová

g)      zabezpečiť vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, koordinátora prevencie – výchovného  poradcu

T: priebežne                                                                          Z: riaditeľka školy

h)      spolupracovať s odborníkmi z centra výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne pedagogicko-psychologickej poradne, resp.  ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych služieb v regióne

T: priebežne                                                                          Z: výchovný poradca

i)        v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov

T: september 2011                                                                Z: riaditeľka školy                          

Čl. 4       
Metódy riešenia šikanovania

(1)    Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.

(2)    Pre vyšetrovanie šikanovania  sa odporúča nasledovná stratégia:

a)      zaistenie ochrany obetiam,

b)      rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

c)      nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),

d)     kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

e)      kontaktovanie CVPP, PPP alebo diagnostické centrum (ďalej len „DC“),

f)       využitie anonymnej dotazníkovej metódy

 

(3)        Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:

a)      okamžitá pomoc obeti,

b)      dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na  postupe vyšetrovania,

c)      vlastné vyšetrovanie,

d)     zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

e)      pokračujúca pomoc a podpora obete,

f)       nahlásenie prípadu polícii,

g)      kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

h)      kontaktovanie PPP a CVPP, DC a pod.

Čl. 5       
Opatrenia na riešenie situácie

(1)        Odporúčania pre obete šikanovania:

a)      odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť u VP, PPP – kontakt: p. Ďurkechová  č. t. 0961263113 / pracuje do 15, 30 hod. pondelok – piatok /

b)      zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s VP, PPP,

c)      informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí prostredníctvom VP.

(2)        Opatrenia pre agresorov:

a)      odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť VP, PPP,

b)      zníženie známky zo správania,

c)      preloženie žiaka do inej triedy,

d)     výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy.

(3)         V mimoriadnych prípadoch využijeme ďalšie opatrenia:

a)      odporučíme rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,

b)      oznámime príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov

                                                                                        kontakt: č. t. 4307333

c)      oznámime príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).                                                         

                                                                                       kontakt:   p. Ďurkechová 0961263113

Čl. 6       
Spolupráca školy s rodičmi žiakov

Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie - výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Nedá sa však predpokladať, že rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa odporúča upozorniť ich na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a ponúknuť im pomoc. Pri pohovore s rodičmi budú dbať pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

Čl. 7       
Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami

(1)    V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s  PPP, ako aj       s ďalšími inštitúciami a orgánmi.

 

(2)        Je dôležité riadiť sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a   PPP.

(3)        Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.

(4)        Škola je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.

Čl. 8

Účinnosť

 Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2011 a týmto sa ruší smernica zo dňa 01. septembra    2010.

                                                                                                          

 

 

  Mgr. Helena Janasová

Riaditeľka školy1) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č.300/2005 Zb. Trestný zákon.