Základná škola s materskou školou, Papradno 312

 

Navigácia

Školský rok 2018 / 2019 Plán práce v šk. roku 2018 / 2019 Štatút žiackej školskej rady Práva dieťaťa

 

Žiacka školská rada v školskom roku 2018 / 2019

 

       V Žiackej školskej rade pracujú žiaci 5. - 9. ročníka. Z každej triedy sú zvolení dvaja zástupcovia. Stretávajú sa raz za dva mesiace, alebo podľa potreby. Žiacka školská rada na našej škole začala svoju činnosť v septembri 2007. Pracuje podľa plánu, ktorý bol vypracovaný na prvom zasadnutí v septembri príslušného školského roku a podľa potreby sa môže  doplniť o ďalšie aktivity.

       Žiacka školská rada si môže na stretnutia prizývať vedenie školy. Venuje sa aktuálnym problémom v škole – správaniu sa žiakov v škole aj mimo nej, výchovno – vyučovacím  výsledkom žiakov, priestupkom žiakov voči školskému poriadku, ..... Hľadá spolu s vedením školy rôzne riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú žiakov, podáva návrhy a pripomienky k školskému  a vnútornému poriadku školy. Každý zástupca žiackeho parlamentu má právo slobodne vyjadriť svoj názor k jednotlivým témam a problémom predloženými riaditeľom školy, pedagogickými a výchovnými pracovníkmi.

 

                            Členovia žiackej školskej rady 2018/2019

 

 Predseda

 Alexandra Drahošová

             9.

 Podpredseda

 Max Říčka

             6.

 Zapisovateľ

 Eliška Lališová

             5.

 Člen

 Gabriel Hlavinka

               5.

 Člen

 Samuel Klabník

               6.

 Člen

 Paulína Kamzíková

               7.

 Člen

 David Zboran

               7.

 Člen

 Veronika Balušíková

               8.

 Člen

 Šimon Levčík

               8.

 Člen

 Sára Zboranová

               9.

 

Vedúca žiackeho parlamentu: Mgr. Dominika Burdejová, Mgr. Dominika Piačková